Bulls set 2 (cdr)

Wierd Clowns set (cdr)

Skulls set 8 (cdr)

Lion 3 set (cdr)

Apes set 2 (cdr)

Zodiac set 2 (cdr)

Zodiac set (cdr)

Tiger set 4 (cdr)

Tiger set 3 (cdr)

Snakes set (cdr)

Skulls set 3 (cdr)

Skulls set 2 (cdr)